Проект ДИСО

На 01.06.2018 година наставници и претставници од педагошката служба од ОУ„Ѓорѓи Сугарев“- Битола ,како и други училишта од Македонија кои работат со деца од социјално –ранлива категорија ,го проследија вториот дел од проектот ДИСО ( Децата и Семејството во Образованието) кој се одржа во Скопје.Организатори на овој проект се претставници од страна на Универзитетот за образование на наставници од Цирих.
На учесниците на проектот,преку разни активности им беше дадена можност да испробаат некои од задачите и игрите од прирачниците на ДИСО.Тие многу уживаа во ова искуство.Во евалуацијата ,тие ја споделија својата желба и мотивација за вклучување на нивните училишта во активностите на ДИСО.
Соработката на родителите се смета како еден од најголемите предизвици во професијата.

This slideshow requires JavaScript.

ИНТЕРНА ОБУКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

На 31-ви марат 2018 год. во просториите на нашето училиште се одржа интерна обука за професионални компетенции кај директорите, стручните соработници и наставниците во училиштата и изготвување личен план за професионален развој. На оваа обука присуствуваа 31 наставник од одделенска и предметна настава. Обуката ја реализира д-р Фанче Јошевска од Друштвото за консалтинг и услуги КОУЧИНГ-Н Битола. Присутните наставници ја следеа обуката и ги добија потребните информации и знаења за тоа како да го изготвуваат личниот план за професионален развој во иднина, а сите учесници се здобија и со сертификати за посета на обуката.

Меѓународна конференција за образованието по природни науки и математика

На 23-24 март,2018 година се одржа присуствуваа на Меѓународна конференција за образованието по природни науки и математика на Природо-математичкиот факултет во Скопје. Од нашето училиште на оваа конференција присуствуваа наставничките од одделенска настава Наташа Тодоровска, Билјана Петковска и Соња Крајчевска. Тие имаа можност да следат излагања и дебатираат за промените кои настанаа во нашиот образовен систем во наставните планови, програми и учебниците по математика и природни науки. Дебати за состојбите и перспективите во образованието се одвиваа во три амфитеатри(физика,Математика,информатика),а заклучоците од конференцијата ќе бидат основа за преземање на соодветни чекори кон поквалитетно образование по овие предмети.

На конференцијата присуствуваа повеќе од 500 учесници,од кои триесетина од странство.

Натпревар за информатичко размислување 2018

Здружението на Информатичари на Република Македонија, на 11-ти март 2018 год. во три региони организира регионални натпревари по информатичко размислување. Во училиштето Јахја Кемал во Струга, од нашето училиште на регионалниот натпревар зедоа учество две ученички: Наталија Николовска од 6-3 и Михаела Ставревска од 7-3 одд.
На натпреварот учествуваа ученици од основни училишта од Битола, Прилеп, Демир Хисар и Охрид. Овој натпревар се одржуваше за прв пат со прашања од Интернационалниот Натпревар Дабар. На крајот сите учесници не го криеја задоволството што учествуваа на овој натпревар.jahja

Работилници за професионален развој за вештини од 21 век во Данска

Од 6-ти до 8-ми март 2018 год. во Копенхаген, Данска се одржаа работилници за професионален развој за вештини од 21 вел- во комбинација со Данскиот Образовен Фестивал 2018. На овој настан од нашето училиште зеде учество нашата еТвининг амбасадорка, наставничката по англиски јазик Билјана Темелкова. Овој настан во Копенхаген, се фокусираше на тоа како наставниците можат да ги учат учениците од 21-от век на начин кој ги комбинира теоријата и практиката и можностите за развивање на дидактички пристап кој ги комбинира двете учењето според наставна програма и потребите за 21-та вештини. Настанот беше фузиран со Данскиот Образовен Фестивал 2018 и го следеше националниот натпревар: ДМ ВО ДИГИТАЛНИТЕ ВЕШТИНИ 1. Целокупната тема беше наречена “CRAFT” = “Креирање навистина напредни идни мислители”. CRAFT се однесува на изнаоѓање иновативни решенија со употреба на ИКТ во глобалниот свет. Тоа претставува ученички натпревар, но и мрежа за наставници и раководители на училиштата за работа, како и иновативни ученички проекти кои користат технологија за поддршка на вештини од 21 век. Се фокусира на вистински и релевантни предизвици кои бараат учењето од учебник да се применува во пракса, во и надвор од училиштето. Наместо да бараат “вистински одговор”, учениците истражуваат и работат заеднички за “можни решенија”.

This slideshow requires JavaScript.